Bezoekvoorwaarden

Het bezoek zal gebeuren op eigen risico. De eigenaars, exploitanten en/of hun aangestelde zullen niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of materiele schade, en/of diefstal van persoonlijke bezittingen.


Toegang tot de tentoonstellingsruimte
Enkel met een geldig toegangsbewijs wordt aan de deelnemer toegang verleent tot de tentoonstellingsruimte. De deelnemer dient deze bewijzen altijd te kunnen voorleggen op vraag van het personeel. Het tijdelijk of onverwacht niet toegankelijk zijn van de tentoonstellingsruimte geeft geen recht op de terugbetaling maar je kan wel je reservatie verplaatsen naar een andere datum en/of tijdslot.


Bezoekersethiek 
Tijdens het verblijf in de tentoonstelling wordt er van de bezoekers verwacht dat zij een houding aannemen die in overeenstemming is met de openbare orde en de goede zeden. De bezoeker moet aanwijzingen en instructies van bevoegde personeelsleden direct opvolgen. Bij niet-naleving kan de bezoeker de verdere toegang worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Minderjarigen dienen te allen tijde vergezeld te zijn door een verantwoordelijke ouder of meerderjarige begeleider.  Begeleiders van minderjarigen en/of van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide personen/groepen.

Bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die zij toebrengen tijdens hun bezoek. Zij zullen gehouden worden de aangebrachte schade te vergoeden.
 

Veiligheid van personen, kunstwerken en gebouwen 
Bij elke onrechtmatige of onregelmatige gebeurtenis kunnen de nodige maatregelen genomen worden, waaronder de sluiting van de tentoonstellingsruimte, de toegangen en de uitgangen. Zulke maatregel kan ook inhouden dat de aanwezige deelnemers in de ruimte moeten blijven tot de autoriteiten ter plaatse zijn.

In geval van een te grote volkstoeloop, van onlusten, calamiteiten, natuur- en/of andere omstandigheden die de veiligheid van personen, kunstwerken of goederen in gevaar kunnen brengen, kan worden besloten de tentoonstelling deels of volledig te sluiten of de openingsuren te wijzigen.

Deelnemers mogen geen enkele daad stellen die de veiligheid van de Organisatie, andere deelnemers en goederen in gevaar kan brengen. Elk ongeval, onpasselijk worden van een persoon of abnormaal voorval dient onmiddellijk aan de Organisatie gemeld te worden.
 

Aansprakelijkheid van de organisatie 
Deelname aan het bezoek van de tentoonstellingsruimte verloopt op eigen risico van de deelnemer. Deelnemers doen afstand van verhaal en/of enige claim ten opzichte van de Phoebus Foundation, eigenaars, exploitanten en/of hun aangestelden (hierna de ‘Organisatie’). De Organisatie is bijgevolg niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of materiele schade, en of diefstal van persoonlijke bezittingen, etc.

De Organisatie is enkel aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van opzet of grove nalatigheid van de Organisatie in  de aan de deelnemer verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie.
 

Klachten 
De Organisatie zal al het mogelijke doen om het bezoek aan de tentoonstellingsruimte overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen en zal het publiek zo goed mogelijk informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van de tentoonstelling en over omstandigheden die het bezoek van de tentoonstelling kunnen beïnvloeden zoals onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen en/of het (her)inrichten van tentoonstellingsruimte. Dit kan geschieden via de website van de Organisatie.

Klachten en/of suggesties kunnen via het formulier aan de ticketbalie of per e-mail aan de Organisatie overgemaakt worden info@zotvandimpna.be. Klachten moeten binnen de zes weken na het bezoek aan de Organisatie worden gericht. Klachten na die termijn worden niet aanvaard en zijn nietig. Indien de klacht tijdig ingediend wordt én gegrond is, kan de vergoeding maximaal bestaan uit terugbetaling van het toegangsbewijs.